Privacyverklaring

Privacyverklaring

De gegevens die je ons bij inschrijving hebt gegeven, gebruiken wij om je regelmatig een programmaoverzicht, af en toe een brief en soms om een bericht te mailen. Verder hebben wij voor onze donateurs/leden deze gegevens nodig om de jaarlijkse bijdrage te kunnen innen.

Je gegevens kun je altijd inzien, wijzigen, aanvullen of laten verwijderen. Daarvoor neemt je contact op met de administratie. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan nodig is en alleen onze bestuursleden hebben er inzage in.

We delen je gegevens met een beperkt aantal andere organisaties, namelijk de Rabobank voor de incasso, De Culturele Cirkel en Cultuurhuis Heemskerk. Met al deze organisaties is afgesproken dat ze veilig en correct met uw gegevens omgaan.

Als je vragen of opmerkingen hebt over de bescherming van je gegevens kun je contact opnemen met onze administratie.